środa, 22 września 2010

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu dzisiejszym po wakacyjnej przerwie zbiera się Sejm. Pod obrady trafi projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej tzw. ustawa żłobkowa czyli Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem proponowanej ustawy jest przede wszystkim:
 "tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodziców zarówno w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci. Proponowane rozwiązania mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej"
Cele szczegółowe to:
a) poprawa dostępu do wczesnej edukacji, co znacząco podwyższy jakość kapitału
ludzkiego i w przyszłości przełoży się na wyższą stopę wzrostu gospodarczego,
b) promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i mężczyzną,
c) zapewnienie opieki większej liczbie dzieci przełoży się na szybszy powrót kobiet na
rynek pracy i wzrost ich aktywności zawodowej,
d) większa aktywność zawodowa kobiet oznacza lepszą sytuację dochodową ich
gospodarstw domowych i co za tym idzie, ograniczenie skali ubóstwa.
Zajrzyjmy zatem do projektu ustawy.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 21 września 2010

Zasiłek chorobowy - podstawy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. prawcownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) lub dobrowolnie (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - czyli prawo do zasiłku niezdolny do pracy z powodu choroby nabędzie od 31 dnia.
W przypadku, gdy ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym jego okres wyczekiwania jest dłuższy i wynosi aż 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.  A zatem zasiłek chorobowy będzie takiej osobie przysługiwał dopiero od 91 dnia ubezpieczenia.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl