piątek, 26 listopada 2010

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Od kilku lat w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy zapisy o ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków.
Przepisy te brzmią następująco:

Art. 513. § 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej (...) oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
  1)   darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
  2)   usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
  3)   nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz